H R en Statuten

Het huishoudelijk Regelement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van:
18 april 2016

UITVAARTVERENIGING   TOLBERT               e.o.
             Opgericht 01-03-1908
HUISHOUDELIJK REGLEMENT                                       HR2016/01

Opmerking vooraf: Sommige artikelen uit de statuten worden hier weer herhaald. Dit om meer duidelijkheid te verschaffen en/of een toelichting te geven.

ALGEMEEN
Artikel 1.
De Uitvaartvereniging Tolbert  werkt in principe in het dorp Tolbert en naaste omgeving.
Leden die verhuizen buiten dit gebied kunnen lid blijven van de vereniging.

LIDMAATSCHAP
Artikel  2.
Lid van de vereniging kunnen zijn :
Personen vanaf 18 jaar die de contributie betalen, welke op de laatste Algemene Ledenvergadering is vastgesteld
Personen tot en met 17 jaar, welke tot de huishouding van een betalend lid behoren zijn gratis lid, mits ze aangemeld zijn bij geboorte c.q. adoptie of voogdijschap.
Personen, die lid willen worden kunnen zich melden bij de penningmeester en dan gelden de volgende regels:
Tot en met 17 jaar, indien een eigen gezin vormend, tegen de geldende contributieregeling.
Vanaf 18 jaar tegen een (door het bestuur vast te stellen) entreegeld.

 • Artikel 3.
  Verstrekkingen voor het gehele gezin vervallen onmiddellijk  bij weigering en/of nalatigheid van betaling van de contributie.
  Indien (beide) betalende ouders overlijden kunnen  kind(eren) tot en met 17 jaar aangeven lid te willen blijven tegen doorbetaling van de contributie van 1 ouder.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen schriftelijk of via mail aan het bestuur met in achtneming van een opzegtermijn van 4 weken voor het einde van het boekjaar

 Artikel 4.
Donateurs kunnen  tegen kostprijs gebruik maken van de diensten van de vereniging

CONTRIBUTIE
Artikel 5.
De hoogte van de contributie wordt vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering.
Bij automatische incasso wordt een korting gegeven.
Als de  contributie UITERLIJK  3 maand na ontvangst van de acceptgirokaart niet betaald is aan de penningmeester worden  alle rechten opgeschort..

BESTUUR
Artikel 6.
Bestuursleden genieten geen bezoldiging. Er wordt een jaarlijkse vergoeding gegeven voor het bijhouden van de ledenadministratie en de boekhouding.
Deze vergoeding wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld

Artikel 7.
De voorzitter leidt de vergadering. De secretaris maakt notulen van de bestuursvergaderingen en van de Algemene Ledenvergadering. De secretaris voert alle correspondentie van de vereniging. .Een bestuurslid verzorgt de ledenadministratie. De penningmeester voert het beheer over de financiële middelen van de vereniging. Hij overlegt het bestuur een concept van de balans en de staat van baten en lasten over het voorgaande boekjaar. Na bespreking stelt het bestuur de definitieve balans en staat van baten en lasten vast.. De penningmeester is te allen  tijde verplicht op aanvraag van een dagelijks bestuurslid inzage te geven in de boeken.

Artikel 8.
Het bestuur mag de hulp inroepen van personen die géén lid zijn van de vereniging en/of van derden voor het verrichten van diensten voor de vereniging.
Het bestuur heeft  te allen tijde het recht maatregelen te nemen  om de ingeroepen hulp, die zich niet gedraagt volgens de regels en voorschriften van de vereniging, niet meer op te roepen.
De beloning voor de verschillende diensten van de in dit artikel genoemde personen wordt vastgesteld door het bestuur.

ALGEMENE LEDENVERGADERING  (ALV)

Artikel 9.
Binnen 6 maanden na het boekjaar, welke loopt van januari t/m december, wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden, welke minstens 8 dagen van te voren ter kennis aan de leden zal worden gebracht. Alle leden hebben op de  Algemene Ledenvergadering bij een stemming 1 stem per betalend lid.
In deze vergadering zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering of een eventuele Buitengewone Ledenvergadering.
 2. Rekening en verantwoording alsmede het financieel jaarverslag.
 3. Verslag van de kascommissie.
 4. Dechargeverlening door de Algemene Ledenvergadering.
 5. Bestuursverkiezing en voorziening in eventuele vacatures.
 6. Bestuursmededelingen
 7. Vaststellen contributie / entreegelden / donatiegelden.
 8. Vaststellen tegenwaarde van de vergoeding.

KENNISGEVING VAN OVERLIJDEN

Artikel 10.
Wanneer een lid komt te overlijden, dan zijn de  nabestaanden verplicht zo spoedig mogelijk (binnen 3 x 24 uur) de vereniging c.q. de uitvaartverzorger van de vereniging hiervan in kennis stellen. Bij niet nakomen van deze verplichting is het bestuur bevoegd  om de vergoeding aan te passen c.q. te laten vervallen.

Bij het niet gebruik willen maken van de uitvaartverzorger of zijn/haar vervanger van de vereniging, kan van een andere uitvaartverzorger/uitvaartonderneming gebruik worden gemaakt. In zo’n geval wordt de vergoeding 50 % .

DIENSTEN

Artikel 11.
De diensten, die door de vereniging worden verricht kunnen o.a. zijn:
Het vervullen van alle formaliteiten  en verrichten van alle diensten t.b.v. de algehele regeling en verzorging van de uitvaart.
Bijv. :      Melding overlijden  bij de overheid.
Afleggen/kisten/dragen/video opnamen
Regelen condoleance/begraven/cremeren./nazorg.
Bediening bij condoleance

VERGOEDINGEN

Artikel 12.
De vergoeding van de uitvaartvereniging  heeft een tegenwaarde welke elk jaar in de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.
Indien er na overleg met het bestuur geen gebruik gemaakt kan worden van de diensten van de uitvaartvereniging, dan blijft de tegenwaarde van het pakket gehandhaafd op hetzelfde bedrag onder aftrek van administratiekosten.
Voor de hogere kosten van een uitvaart kunnen de leden een aanvullende verzekering afsluiten bij de verzekeringsmaatschappij waar de uitvaartvereniging een samenwerkingsovereenkomst mee heeft afgesloten.
Deze tegenwaarde van de vergoeding van de vereniging kan NOOIT hoger zijn dan de werkelijke kosten.
Bij een overlijden ingeval van een terroristische daad,  zal geen vergoeding plaatsvinden.
Beperkte vergoeding bij overlijden kinderen :
Voor levenloos geboren kinderen of bij overlijden in het eerste levensjaar is de tegenwaarde maximaal 30%.

VERZORGING VAN DE UITVAART

Artikel  13.
De uitvaartverenging heeft een overeenkomst met de uitvaartverzorger, waarin alle regels waar een uitvaart aan moet voldoen is vastgelegd..

Artikel  14.
De tijd van de uitvaart is naar keuze van de nabestaanden in overleg met de uitvaartverzorger en de betreffende instanties.
Wordt een overledene van elders hier begraven c.q. gecremeerd en de diensten van de vereniging worden verlangd, dan gelden dezelfde regels.

ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 15
Niet anders dan in de Algemene Ledenvergadering kunnen in dit reglement veranderingen worden aangebracht.
Herziening van dit reglement kan alleen plaats vinden op voorstel van het bestuur of minstens 20 stemgerechtigde leden.
Voorstellen tot herziening van dit reglement door de leden, moeten minstens 14 dagen vóór de Algemene Ledenvergadering ter kennis van het bestuur worden gebracht om behandeld te kunnen worden op de Algemene Ledenvergadering.
Wijzigingen worden slechts vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering als 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden zich vóór heeft verklaard, waarna de leden worden geïnformeerd.
Ieder nieuw lid ontvangt op aanvraag een exemplaar van dit reglement.

 1. Indien, naar oordeel van het bestuur, de noodzakelijke uitgaven niet uit de middelen c.q. bezittingen van de vereniging kunnen worden betaald, dan is de Algemene Ledenvergadering bevoegd om een hoofdelijke omslag over de leden te heffen

 

Artikel 16.
Gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 17.
De vereniging is aangesloten bij het  STICHTING KLACHTENINSTITUUT UITVAARTWEZEN..
Eventuele geschillen kunnen aan dit klachteninstituut worden voorgelegd. De beslissing door het klachteninstituut is bindend voor beide partijen.
Adres van de stichting :
Stichting STICHTING KLACHTENINSTITUUT UITVAARTWEZEN   POSTBUS 92  5600 AB  EINDHOVEN
www.ombudsmanuitvaartwezen.nl/contact/
e-mail: ombudsman@ombudsmanuitvaartwezen.nl

Artikel 18.
Dit reglement treedt in werking een dag na de vaststelling, waarna alle voorgaande huishoudelijke reglementen vervallen zijn.

Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering 18 april  2016

Het bestuur:            A. Wynia                 Voorzitter
A Berends Secretaris/penningmeester

 Het voltallige bestuur bestaat uit de volgende personen:
Dhr.  A. Wynia           Voorzitter          0594-513587     Mw R Heuker        Lid   0594-514881
Dhr. A. Berends         Secr./Penn.m.  0594-514550    Mw. M. vd Kaap    Lid   0594-852435